Biblioteka

Biblioteka Szkolna ZSLiE nr 1

  • Biblioteka jest czynna codziennie w godz. 8.00 – 14.00
  • Księgozbiór udostępniany jest w czytelni i wypożyczalni. Do dyspozycji uczniów jest także czytelnia multimedialna z 8 stanowiskami komputerowymi.
  • Księgozbiór biblioteki liczy 24.000 woluminów i jest na bieżąco uzupełniany o interesujące nowości, podręczniki, literaturę ekonomiczną oraz wydawnictwa multimedialne. Na potrzeby olimpiad przedmiotowych biblioteka gromadzi najnowszą literaturę z danej dziedziny wiedzy.
  • Księgozbiór podręczny znajdujący się w czytelni udostępniany jest tylko na miejscu. Znajdują się w nim m.in. encyklopedie, słowniki, albumy, monografie.
  • Czytelnia prenumeruje 21 tytułów czasopism i gazet.
  • W bibliotece prowadzona jest stała informacja oraz poradnictwo bibliograficzne.
  • Biblioteka opiekuje się Szkolną Izbą Pamięci, w której znajduje się stała ekspozycja dotycząca historii szkoły oraz wystawa „Umschlagplatz i okolice”.

 

Elektroniczny katalog zbiorów bibliotecznych – Link do strony

Regulamin biblioteki

1.   W bibliotece obowiązuje cisza.

2.   Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
3.   Książki wypożycza się bezpłatnie po okazaniu identyfikatora.
4.   Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres 3 tygodni.
5.   Czytelnik może uzyskać prolongatę zwrotu książki po konsultacji z bibliotekarzem.
6.   Wypożyczone książki należy szanować.
7.   Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki
obowiązkowo należy zwrócić do biblioteki.
8.   Książkę zagubioną lub zniszczoną czytelnik powinien odkupić lub zwrócić inną
w porozumieniu z bibliotekarzem.
9.   Czytelnia jest miejscem pracy indywidualnej, czytelnicy mają obowiązek wpisać się
do zeszytu odwiedzin.
10.   W sprawach nieujętych regulaminem należy dostosować się do poleceń
bibliotekarza.

 

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki.

 1.   Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
2.   Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich
przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.
3.   Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania
czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów
oprogramowania i danych.
4.   Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania
innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
5.   Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy
natychmiast zgłaszać.
6.   Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę.
Okrycia wierzchnie, torby, teczki itp. należy zostawiać w szatni. Nie wolno wnosić
napojów ani artykułów spożywczych.
7.   W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, dyżurny bibliotekarz,
administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.