Egzamin zawodowy

Terminy egzaminów potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2023/2024 r.
TECHNIK EKONOMISTA , TECHNIK RACHUNKOWOŚCI, TECHNIK LOGISTYK

SESJA ZIMA 2024 ( klasy 5)

Etap pisemny SPL.04  – 11.01.2024r.

Etap praktyczny SPL.04– 09.01.2024r.

Etap pisemny EKA.05  – 11.01.2024r.

Etap praktyczny EKA.05– 17.01.2024r.

 

SESJA LATO 2024 ( klasy 3)

Etap pisemny SPL.01  – 07.06.2024r.

Etap praktyczny SPL.01– 03.06.2024r.

Etap pisemny EKA.05  – 07.06.2024r.

Etap praktyczny EKA.05– 17.06.2024r.

Etap pisemny EKA.04  – 07.06.2024r.

Etap praktyczny EKA.04– 12.06.2024r.

 

Dokładne godziny egzaminów będą wywieszone na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie uczniowskim na miesiąc przed egzaminami.

PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ROK SZKOLNY 2023/2024

Istota egzaminu

Przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły terminie jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły.

Uczniowie oraz absolwenci Technikum Ekonomicznego nr 1 im. Mikołaja Kopernika przystępują do egzaminu zawodowego, który jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji. Jest to egzamin zewnętrzny,
oceniany przez egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

W roku szkolnym 2023/2024 do egzaminu przystępują uczniowie realizujący kształcenie zgodnie z podstawą programową 2019.

Formuła 2019

Egzamin dla podstawy programowej 2019 będzie przeprowadzony w dwóch częściach

  1. pisemnej w formie elektronicznej we wszystkich zawodach
  2. praktycznej  w formie elektronicznej ,,dk” (technik ekonomista, technik rachunkowości)  oraz w wersji ,,d” – dokumentacja (technik logistyk)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg 2019 (klasyfikacje trzyliterowe) egzamin jest OBOWIĄZKOWY. Jeśli zdający z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym nie przystąpi do którejkolwiek części egzaminu zawodowego albo przerwie egzamin, to może przystąpić do tej części egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia. W przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek składa w jego imieniu rodzic lub prawny opiekun. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, nie później niż w dniu w którym odbywa się część pisemna lub praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym.

Uwaga!!
Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia roku szkolnego.

Kwalifikacje w ramach, których będą przeprowadzane egzaminy dla poszczególnych klas

SPL.01  – Obsługa magazynów – Technik logistyk – klasa 3La, 3 Lb;

SPL.04  – Organizacja transportu- – Technik logistyk – klasa 5La;

EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – klasa 3EA, 3EB, 3EC;

EKA 05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – klasy 3FA, 3FB.

Deklaracje na egzamin należy złożyć do dnia:

  • 15 września – dla sesji zima 2024
  • 7 lutego – dla sesji lato 2024

Deklaracja w formacie

Uczeń posiadający opinię/orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się składa w/w dokument wraz z deklaracją.

Część pisemna przeprowadzana jest w formie testu, składającego się z zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa – czas trwania egzaminu to 60 min. Test zawiera 40 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie.

Część praktyczna przeprowadzana jest w formie zadań do rozwiązana i trwa w zależności od kwalifikacji 120 min lub 180 min.

Uczeń zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyska:

  • z części pisemnej –co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania tj. odpowiedział prawidłowo na co najmniej 20 pytań;
  • z części praktycznej –co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

W przypadku, gdy zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom zawodowy. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów.

Harmonogram organizacji egzaminów

Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Więcej informacji o egzaminie zawodowym – formuła 2019 znajdziesz na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/

Uczniowie proszeni są o zgłoszenie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przyniesienie ze sobą:
– dowodu tożsamości;
– długopisu lub pióra z czarnym atramentem;
– cześć pisemna – kalkulator prosty;
– część praktyczna TE – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka;
– część praktyczna TL – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka;