Egzamin zawodowy

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów zawodowych na stronie OKE
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie


Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie sesja letnia – czerwiec-lipiec 2022r.
TECHNIK EKONOMISTA , TECHNIK LOGISTYK

Etap praktyczny SPL.01– 01.06.2022r. – godz. 09:00 – 11:00

Etap pisemny EKA.04  – 06.06.2022 r. godz. 09:00 – 10:00

Etap pisemny SPL.01  i EKA.04 – 06.06.2022 r. godz. 11:00 – 12:00

Etap praktyczny EKA.04  – 13.06.2022 r. godz. 08:00 – 11:00

Etap praktyczny AU.32 – 20.06.2022 r. godz. 13:00 – 15:00

Etap praktyczny AU.36 – 27.06.2022 r. godz. 09:00 – 11:00


PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
ROK SZKOLNY 2021/2022

Istota egzaminu

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie oraz absolwenci Technikum Ekonomicznego nr I im. Mikołaja Kopernika – I Stopnia przystępują do egzaminu zawodowego, który jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji. Jest to egzamin zewnętrzny, oceniany przez egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Warszawie.

Do egzaminu przystępują w roku szkolnym 2021/2022 uczniowie realizujący kształcenie zgodnie z podstawą programową 2017, 2019.

Podstawa programowa 2017 zdaje egzamin w sesji zimowej, natomiast podstawa programowa 2019 w sesji letniej.

Formuła 2017

Egzamin dla podstawy programowej 2017 będzie przeprowadzony w dwóch częściach

 1. pisemnej – wersja papierowa;
 2. praktycznej – w wersji d (dokumentacja) oraz dk (dokumentacja komputerowa).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg formuły 2017 jest egzaminem nieobowiązkowym, tzn. nieprzystąpienie do egzaminu nie powoduje braku promocji do następnej klasy lub nieukończenia szkoły.

Kwalifikacje w ramach, których będą przeprowadzane egzaminy dla poszczególnych klas
w sesji zima (styczeń – luty 2022)

AU.32 – Organizacja transportu – Technik logistyk – klasa 4FD, 4FL

AU.36 – Prowadzenie rachunkowości – Technik ekonomista – klasa 4FA, 4FB, 4FC, 4FE

Deklaracje na egzamin należy złożyć do dnia:

 • 15 września – dla sesji zima (styczeń – luty 2022);
 • 7 lutego – dla sesji lato (czerwiec – lipiec 2022).

pobierz plik deklaracji pobierz załącznik 3

Terminy egzaminów – podstawa programowa 2017

 • część pisemna – 11.01.2022
 • część praktyczna TL – 10.01.2022
 • część praktyczna TE – 18.01.2022
 • wyniki egzaminów z kwalifikacji – 31 marca 2022

Część pisemna przeprowadzana jest w formie testu, składającego się z zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa – czas trwania 60 min. Test zawiera 40 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie.

Część praktyczna przeprowadzana jest w formie zadań do rozwiązana i trwa w zależności od kwalifikacji 120 min lub 180 min.

Uczeń zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyska:

 • z części pisemnej –co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania tj. odpowiedział prawidłowo na co najmniej 20 pytań;
 • z części praktycznej –co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

W przypadku, gdy zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji zawodowej wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
Harmonogram organizacji egzaminów pobierz plik
Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022 – pobierz plik


Formuła 2019

Egzamin dla podstawy programowej 2019 będzie przeprowadzony w dwóch częściach

 1. pisemnej – tylko w formie elektronicznej;
 2. praktycznej – w wersji d (dokumentacja) oraz dk (dokumentacja komputerowa).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg 2019 (klasyfikacje trzyliterowe) egzamin jest OBOWIĄZKOWY. Jeśli zdający z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym nie przystąpi do którejkolwiek części egzaminu zawodowego albo przerwie egzamin, to może przystąpić do tej części egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia. W przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek składa w jego imieniu rodzic lub prawny opiekun. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, nie później niż w dniu w którym odbywa się część pisemna lub praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym.

Uwaga!!
Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia roku szkolnego.

Kwalifikacje w ramach, których będą przeprowadzane egzaminy dla poszczególnych klas
w sesji lato (czerwiec – lipiec 2022)

SPL.01  – Obsługa magazynów – Technik logistyk – klasa 3La

EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – klasa 3Ea, 3Eb, 3Ec

Deklaracje na egzamin należy złożyć do dnia:

 • 15 września – dla sesji zima (styczeń – luty 2022);
 • 7 lutego – dla sesji lato (czerwiec – lipiec 2022).

pobierz plik deklaracji pobierz załącznik 3

Uczeń posiadający opinię/orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się składa w/w dokument wraz z deklaracją.

Terminy egzaminów – podstawa programowa 2019

 • część pisemna – 6.06.2022
 • część praktyczna – TL 1.06.2022,
  TE 13.06.2022
 • wyniki egzaminu z kwalifikacji. – 31 sierpnia 2022

Część pisemna przeprowadzana jest w formie testu, składającego się z zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa – czas trwania 60min. Test zawiera 40 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie.

Część praktyczna przeprowadzana jest w formie zadań do rozwiązana i trwa w zależności od kwalifikacji 120 min lub 180 min.

Uczeń zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyska:

 • z części pisemnej –co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania tj. odpowiedział prawidłowo na co najmniej 20 pytań;
 • z części praktycznej –co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

W przypadku, gdy zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom zawodowy. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów.

Harmonogram organizacji egzaminów pobierz plik 
Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022  – pobierz plik
Więcej informacji o egzaminie zawodowym – formuła 2019 znajdziesz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Instrukcja udzielania dostępu do portalu zdającego przez Dyrektora OE link Uczniowie proszeni są o zgłoszenie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przyniesienie ze sobą:
– dowodu tożsamości;
– długopisu lub pióra z czarnym atramentem;
– cześć pisemna – kalkulator prosty;
– część praktyczna TE – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka;
– część praktyczna TL – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka;
– maseczka;
– rękawiczki ochronne.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r. pobierz plik