Egzamin zawodowy

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów zawodowych na stronie OKE
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie


Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021

Termin 1:

  • część pisemna – 12 stycznia 2021 r.
  • część praktyczna, kwalifikacje „d” – 11 stycznia 2021 r. – technik logistyk,
  • część praktyczna „dk”  18 stycznia 2021 r. – technik ekonomista.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w wyżej wymienionych terminach jest złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu.
(Załącznik 3 procedur) do dnia  15 września 2020 r.

Termin 2:

  • część pisemna – 12 czerwca 2021 r.
  • część praktyczna „d” – 7 czerwca 2021 r. – technik logistyk,
  • część praktyczna “dk” 15 czerwca 2021 r. – technik ekonomista.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w wyżej wymienionych terminach  jest złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu.
(Załącznik procedur) do dnia  7 lutego 2021 r.

Warunki zdania egzaminu:
Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania czyli rozwiązał co najmniej 20 zadań testu pisemnego.

oraz

  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
    Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły w wyznaczonym terminie, mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części.

Po upływie trzech lat od dnia, w którym zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu
(na podstawie złożonej deklaracji), przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.