Egzamin zawodowy

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów zawodowych na stronie OKE
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2020

TECHNIK EKONOMISTA

23 czerwca 2020r., część pisemna (60 minut), AU.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,
godz. 10:00 – 11:00

25 czerwca 2020r., część praktyczna (180 minut), AU.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, godz. 09:00 – 12:00

26 czerwca 2020r., część praktyczna (180 minut), A.36 – Prowadzenie rachunkowości, godz. 09:00 – 12:00

TECHNIK LOGISTYK

23 czerwca 2020r., część pisemna (60 minut), AU.22 – Obsługa magazynów, godz. 10:00 – 11:00

22 czerwca 2020r., część praktyczna (120 minut):

AU.22 – Obsługa magazynów, godz. 09:00 – 11:00

A.30 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, godz. 16:00 – 18:00

A.31 – Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, godz. 09:00 – 11:00

A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych,
godz. 13:00 – 15:00

 


Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020

Termin 1:

  • część pisemna – 10 stycznia 2020 r.
  • część praktyczna, kwalifikacje „d” – 09 stycznia 2020 r. – technik logistyk,
  • część praktyczna „dk”  17 stycznia 2020 r. – technik ekonomista.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w wyżej wymienionych terminach jest złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu.
(Załącznik 3 procedur) do dnia  15 września 2019 r.

Termin 2:

  • część pisemna – 23 czerwca 2020 r.
  • część praktyczna „d” – 22 czerwca 2020 r. – technik logistyk,
  • część praktyczna “dk” 24 czerwca 2020 r. – technik ekonomista.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w wyżej wymienionych terminach  jest złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu.
(Załącznik procedur) do dnia  7 lutego 2020 r.

Warunki zdania egzaminu:
Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania czyli rozwiązał co najmniej 20 zadań testu pisemnego.

oraz

  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
    Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły w wyznaczonym terminie, mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części.

Po upływie trzech lat od dnia, w którym zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu (na podstawie złożonej deklaracji), przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.


Szczegółowy harmonogram egzaminów na czerwiec – Pobierz plik


Wyniki egzaminu – Pobierz plikEgzamin potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  dla zawodu technik ekonomista, technik logistyk:

Technik ekonomista [331403] – kwalifikacja A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji [331403] dk
1. Część pisemna (60 minut)
2. Część praktyczna (180 minut)
Technik ekonomista [331403]– kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości [331403] dk
1. Część pisemna (60 minut)
2. Część praktyczna (180 minut)
Technik ekonomista [331403]– kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości [331403] dk
1. Część pisemna (60 minut)
2. Część praktyczna (180 minut)


Technik logistyk [333107] – kwalifikacja A.30
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,
dystrybucji i magazynowania [422103] d
1. Część pisemna (60 minut)
2. Część praktyczna (120 minut)
Technik logistyk [333107] – kwalifikacja A.31
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych [333107] d
1. Część pisemna (60 minut)
2. Część praktyczna (120 minut)
Technik logistyk [333107]– kwalifikacja A.32
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych [333107] d
1. Część pisemna (60 minut)
2. Część praktyczna (120 minut)