Egzamin zawodowy

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów zawodowych na stronie OKE
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie


Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie – terminy lato 2021

Kwalifikacja EKA.04 Technik ekonomista

10-06-2021 godz. 9.00 egzamin pisemny (elektroniczny)
15-06-2021 godz. 8.00 egzamin praktyczny dk (dokumentacja komputerowa)

Kwalifikacja SPL.01 Technik logistyk

10-06-2021 godz. 12.00 egzamin pisemny (elektroniczny)
7-06-2021 godz. 9.00 egzamin praktyczny d (dokumentacja)

Kwalifikacja AU.35 Technik ekonomista

22-06-2021 godz.10.00 egzamin pisemny (papierowy)
24-06-2021 godz. 9.00 egzamin praktyczny dk (dokumentacja komputerowa)

Kwalifikacja A.36/AU.36 Technik ekonomista

22-06-2021 godz.12.00 egzamin pisemny (papierowy)
28-06-2021 godz. 9.00 egzamin praktyczny dk (dokumentacja komputerowa)

Kwalifikacja AU.32 Technik logistyk

22-06-2021 godz.12.00 egzamin pisemny (papierowy)
21-06-2021 godz.13.00 egzamin praktyczny d (dokumentacja)

Kwalifikacja AU.22 Technik logistyk

21-06-2021 godz. 9.00 egzamin praktyczny d (dokumentacja)


Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021

Sesja czerwiec 2021

Termin składania deklaracji mija 7 lutego 2021  pobierz załącznik 3

  • Klasy 2FA, 2FB, 2FC, 2FE zdają kwalifikację EKA. 04 – prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
    w zawodzie technik ekonomista symbol cyfrowy 331403;
  • Klasy 2FD i 2FL zdają kwalifikację SPL. 01 – obsługa magazynów, w zawodzie technik logistyk symbol cyfrowy 333107.

Skan deklaracji można dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego lub wysłać na maila: sekretariat@zslie1.edu.pl


Uczniowie proszeni są o zgłoszenie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przyniesienie ze sobą:
– dowodu tożsamości;
– długopisu lub pióra z czarnym atramentem;
– cześć pisemna – kalkulator prosty;
– część praktyczna TE – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka;
– część praktyczna TL – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka;
– maseczka albo przyłbica;
– rękawiczki ochronne.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r. pobierz plik


Warunki zdania egzaminu:
Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania czyli rozwiązał co najmniej 20 zadań testu pisemnego.

oraz

  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
    Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły w wyznaczonym terminie, mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części.

Po upływie trzech lat od dnia, w którym zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu (na podstawie złożonej deklaracji), przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.