Egzamin zawodowy

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów zawodowych na stronie OKE
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie


Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie sesja zima (styczeń 2021)

Termin ogłoszenia wyników  do sesji styczeń 31 marca 2021

Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021

Sesja czerwiec 2021

Termin składania deklaracji mija 7 lutego 2021 pobierz załącznik 3

 • Klasy 2FA, 2FB, 2FC, 2FE zdają kwalifikację EKA. 04 – prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
  w zawodzie technik ekonomista symbol cyfrowy 331403;
 • Klasy 2FD i 2FL zdają kwalifikację SPL. 01 – obsługa magazynów, w zawodzie technik logistyk symbol cyfrowy 333107.

Skan deklaracji można dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego lub wysłać na maila: sekretariat@zslie1.edu.pl


Uczniowie proszeni są o zgłoszenie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przyniesienie ze sobą:
– dowodu tożsamości;
– długopisu lub pióra z czarnym atramentem;
– cześć pisemna – kalkulator prosty;
– część praktyczna TE – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka;
– część praktyczna TL – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka;
– maseczka albo przyłbica;
– rękawiczki ochronne.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r. pobierz plik


 

Termin 1:

 • część pisemna – 12 stycznia 2021 r.
 • część praktyczna, kwalifikacje „d” – 11 stycznia 2021 r. – technik logistyk,
 • część praktyczna „dk”  18 stycznia 2021 r. – technik ekonomista.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w wyżej wymienionych terminach jest złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu.
(Załącznik 3 procedur) do dnia  15 września 2020 r.

Termin 2:

 • część pisemna – 12 czerwca 2021 r.
 • część praktyczna „d” – 7 czerwca 2021 r. – technik logistyk,
 • część praktyczna “dk” 15 czerwca 2021 r. – technik ekonomista.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w wyżej wymienionych terminach  jest złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu.
(Załącznik procedur) do dnia  7 lutego 2021 r.

Warunki zdania egzaminu:
Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania czyli rozwiązał co najmniej 20 zadań testu pisemnego.

oraz

 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
  Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły w wyznaczonym terminie, mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części.

Po upływie trzech lat od dnia, w którym zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu
(na podstawie złożonej deklaracji), przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.