Zasady rekrutacji

Rekrutacja

 • Propozycja klas w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 na rok szkolny 2020/2021

Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika
Cykl nauki 5 – letni po szkole podstawowej

Technik ekonomista

ekonomia

2 klasy w zawodzie technik ekonomista
z rozszerzeniami:

 • język angielski
 • matematyka
 • geografia
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język włoski lub język rosyjski lub język niemiecki lub język hiszpański

Technik logistyk

logistyka3

2 klasa w zawodzie technik logistyk
z rozszerzeniem :

 • język angielski
 • geografia
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język włoski lub język rosyjski lub język niemiecki

Technik rachunkowości

2 klasa w zawodzie technik rachunkowości
z rozszerzeniem :

 • język angielski
 • matematyka
 • geografia
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język włoski lub język rosyjski lub język niemiecki lub język hiszpański

XXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego-Grota

history

1 klasa  z rozszerzeniem:

 • język polski i historia
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język  niemiecki lub język hiszpański

Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
na rok szkolny 2020/2021

  • Proces przyjmowania uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1, w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzony będzie na podstawie przepisów:
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe (t.j. dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) – rozdział 6link

  • Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 8link

  • Harmonogram – terminy postępowania rekrutacyjnego – link

  • Szkolny regulamin postępowania rekrutacyjnego w ZSLiE nr1 – link

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737).  –  link

  • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.)