Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowego w naszej szkole:

 • Szkolny koordynator – p. Grażyna Gutaker
 • Doradca zawodowy – p. Małgorzata Sanok-Schmidt

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2019 (pobierz)

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1, ul. Stawki 10, Warszawa, dzielnica Śródmieście. W skład Zespołu wchodzą:

 • XXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

 • Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika

XXXII LO zostało reaktywowane w roku szkolnym 2019/2020

Kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym podlega przepisom prawnym:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287.)

Technikum Ekonomiczne nr 1 posiada długą tradycję kształcenia w zawodach technik ekonomista i technik logistyk.

Kształcenie w zawodach w systemie oświaty podlega następującym przepisom prawnym:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287.);
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wydanej przez Departament Rynku Pracy MRPiPS. Data publikacji: 29.04.2014, data ostatniej modyfikacji: 20.08.2019;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 03.01.12 poz.7);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Każdy zawód wśród zawodów szkolnictwa zawodowego (branżowego) składa się z kwalifikacji.

1.  Kwalifikacja – definicja, rodzaje kwalifikacji i drogi ich uzyskania

Kwalifikacja to określony, formalnie potwierdzony zestaw efektów uczenia się, czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kwalifikacje mają ściśle określone oznaczenia i nazwy wynikające z:

Efekty uczenia się pozwalają określić postępy osiągane w procesie kształcenia przez osobę uczącą się. Efekty uczenia się, które należy potwierdzić, wymienione są w części III podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

Certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji uzyskuje się w wyniku procesu potwierdzania kompetencji zgodnych z ustalonymi wymaganiami.

Te wymagania to przystąpienie i zdanie egzaminu. Po zdaniu egzaminu następuje wydanie odpowiedniego dokumentu: świadectwa (dla kwalifikacji składowych) i dyplomu (dla kwalifikacji złożonych) przez uprawnioną instytucję.

2. Zintegrowany system kwalifikacji

Zintegrowany system kwalifikacji (ZSK) obejmuje ogół rozwiązań służących ustanawianiu, nadawaniu oraz zapewnianiu jakości tych kwalifikacji, które są ujęte w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Przez system rozumie się ogół działań państwa związanych z formalnym potwierdzaniem efektów wszelkiego rodzaju uczenia się.

Instrumentami tego systemu kwalifikacji są:

 • Polska Rama Kwalifikacji,
 • Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji,
 • Zasady zapewnienia jakości kwalifikacji.

Obecność kwalifikacji w rejestrze poświadcza jej wiarygodność. Zawody, w których kształci ZSLiE nr 1 mają przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (dla techników jest to EQF4 lub EQF5 poziom absolwenta szkoły posiadającego tytuł technika bez doświadczenia zawodowego).

Można wyróżnić kwalifikacje pełne i cząstkowe. Kwalifikacje pełne związane są z poziomem wykształcenia, pozostałe zwane są cząstkowymi.

Kwalifikacje pełne nadawane są wyłącznie w ramach systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, cząstkowe – także poza tymi systemami, np. w kształceniu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

3. Nazwy kwalifikacji w zawodach

Technik logistyk 333107 (symbol cyfrowy zawodu ustalony w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy) to kwalifikacja pełna, która według:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012.poz.184)

składa się z następujących kwalifikacji cząstkowych:

A.30.        Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31.       Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32.       Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

(od roku szkolnego 2017/2018) składa się z następujących kwalifikacji cząstkowych

AU.22.    Obsługa magazynów

AU.32.    Organizacja transportu

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r
  w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (od roku szkolnego 2019/2020)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

od roku szkolnego 2019/2020 składa się z następujących kwalifikacji cząstkowych:

SPL.01.   Obsługa magazynów (04 poziom PRK dla kwalifikacji pełnej)

SPL.04.  Organizacja transportu (05 poziom PRK dla kwalifikacji pełnej)

Zawód Technik logistyk znajduje się w branży spedycyjno-logistycznej.

 

Technik ekonomista to kwalifikacja pełna, która składa się z następujących kwalifikacji cząstkowych. Według:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012.poz.184)

A.35     Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36     Prowadzenie rachunkowości

od roku szkolnego 2017/2018 składa się z następujących kwalifikacji cząstkowych

( nazwy kwalifikacji w zawodzie technik ekonomista nie zmieniły się, zmieniły się natomiast oznaczenia):

AU.35       Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36       Prowadzenie rachunkowości

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r
  w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego: od roku szkolnego 2019/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

EKA.04.         Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (04 poziom PRK dla kwalifikacji pełnej)

EKA.05.    Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (04 poziom PRK dla kwalifikacji pełnej)

4.  Miejsce zawodów kształconych w ZSLiE nr 1 zestawione jest w Tablicy:

(Według Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy)

Metodologia opracowania opisów zawodów

Symbol cyfrowy Typ grupy
3 Grupa wielka, technicy i inny średni personel
33 Grupy duża, średni personel ds. biznesu i administracji
333 Grupa średnia, pośrednicy usług biznesowych
333107 Numer zawodu, technik logistyk
331403 Numer zawodu technik ekonomista
Wnioskodawca (minister, na wniosek którego wprowadzono zawód do klasyfikacji): Wnioskodawca dla zawodu logistyk: Minister właściwy ds. Transportu, Gospodarki Morskiej

Wnioskodawca dla zawodu ekonomisty: Minister ds. Finansów Publicznych

Obszar kształcenia: A (administracyjno-usługowy)

Od 2019 r. branża EKA (ekonomiczno-administracyjna)

Obszar kształcenia AU (administracyjno-usługowy

Od 2019 r. branża SPL (logistyczno-spedycyjna)

Możliwość kształcenia w technikum, możliwość kształcenia na  kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych

5.  Certyfikacja

Rekrutacja na rynku pracy opiera się na certyfikatach. Posiadanie certyfikatów umożliwia większą mobilność zawodową. Certyfikat powinien uwiarygodniać pracowników w oczach pracodawców.

W trakcie 4-letniego (dla uczniów po gimnazjum) lub 5-letniego cyklu kształcenia (dla uczniów po szkole podstawowej) – ZSLiE nr 1 przygotowuje uczniów do egzaminów na kwalifikacje.

Egzaminy dla technika logistyka odbywają się:

 • dla kwalifikacji 30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania – w drugim półrocze drugiej klasy
 • dla kwalifikacji 31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych – w drugim półroczu trzeciej klasy
 • dla kwalifikacji 32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych ‑ w pierwszym półroczu czwartej klasy.
 • dla kwalifikacji 22. Obsługa magazynów ‑w drugim półroczu drugiej klasy
 • dla kwalifikacji 32. Organizacja transportu ‑ w pierwszym półroczu klasy czwartej
 • dla kwalifikacji 01.Obsługa magazynów po gimnazjum – w drugim półroczu klasy drugiej
 • dla kwalifikacji 01.Obsługa magazynów po szkole podstawowej – w drugim półroczu klasy drugiej
 • dla kwalifikacji 04. Organizacja transportu (po gimnazjum) – w pierwszym półroczu klasy czwartej
 • dla kwalifikacji 04. Organizacja transportu (po szkole podstawowej) – w pierwszym półroczu klasy piątej

Egzaminy dla technika ekonomisty odbywają się:

 • dla kwalifikacji 35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – w drugim półroczu klasy drugiej
 • dla kwalifikacji 36 Prowadzenie rachunkowości – w pierwszym półroczu klasy czwartej
 • dla kwalifikacji 35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji ‑ w drugim półroczu klasy drugiej
 • dla kwalifikacji 36 Prowadzenie rachunkowości ‑ w pierwszym półroczu klasy czwartej
 • dla kwalifikacji 04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (po gimnazjum) – w pierwszym półroczu klasy drugiej
 • dla kwalifikacji 04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (po szkole podstawowej) – w pierwszym półroczu klasy drugiej
 • dla kwalifikacji 05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (po gimnazjum) – w pierwszym półroczu klasy czwartej
 • dla kwalifikacji 05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (po szkole podstawowej) – w pierwszym półroczu klasy piątej.

6.  Praktyki zawodowe

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) dla technika logistyka i 6 tygodni (2 razy 3 tygodnie) dla technika ekonomisty.