Doradztwo zawodowe

Program realizacji doradztwa zawodowego,
uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego na rok szkolny 2022/2023

Motto:

Strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności podejmowania ważnych decyzji, poczynając od wyboru szkoły ponadpodstawowej, kierunku studiów lub konkretnej specjalizacji zawodowej poprzez decyzje o wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia oraz poszerzania swoich kwalifikacji aż do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu. I te umiejętności kształtowane będą w szkole ponadpodstawowej.”

Źródło:

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz szkoły branżowej II stopnia (Rozporządzenie MEN z dnia 30.01.2018 r.)”

I. PODSTAWY PRAWNE

Program oparty jest na następujących aktach prawnych:

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082) ogłoszono dnia 17 czerwca 2021 r.,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego,
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. Ogłoszono dnia 17.06.2021r.),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703) ogłoszono dnia 31 marca 2017 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 08 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół z datą wejścia w życie 01.09.2022 r (Dz.U. 2022 poz.658) w załączniku nr 1 dla Liceum Ogólnokształcącego i w załączniku nr 2 dla Technikum wprowadza obowiązkowe zajęcia edukacyjne „Doradztwo zawodowe” w wymiarze minimum 10 godzin w czteroletnim okresie nauczania dla liceum i w pięcioletnim okresie nauczania dla technikum.
 • USTAWA z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) w ramach dodatkowych zadań́ oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy
II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

W myśl rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego — doradcy zawodowi, psycholog i pedagodzy oraz wszyscy nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe prowadzą zaplanowane i systematyczne działania mające na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Wymienieni powyżej specjaliści zwracają uwagę na obowiązki wynikłe z USTAWY z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy.

III. WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

Doradztwo zawodowe jest realizowane:

 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie,
 • na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego,
 • na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem,
 • w trakcie spotkań indywidualnych z pedagogiem lub psychologiem szkolnym,
 • w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców,
 • w trakcie wycieczek szkolnych,
 • w ramach targów ofert pracy,
 • w trakcie spotkań z przedstawicielami zawodów.

 

IV. TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (ZAŁ. NR 5 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego), oraz TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA  ZAWODOWEGO DLA TECHNIKÓW (ZAŁ. NR 6 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego
1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

 • sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”),
 • ustala obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego,
 • określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych,
 • rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej,
 • analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej,
 • określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową.

 

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

 • analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych,
 • określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazę stanowią jego kwalifikacje, z uwzględnieniem zawodów przyszłości i zapotrzebowania rynku pracy;
 • porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w obszarze, w którym się kształci, oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika;
 • konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy;
 • określa znaczenie i wskazuje możliwości odbycia stażu zawodowego lub zdobycia zatrudnienia z wykorzystaniem dostępnych form aktywizacji zawodowej;
 • sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców;
 • przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej;
 • charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.

 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;
 • analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji;
 • określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym;
 • analizuje możliwości kontynuowania nauki.

 

4 . Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

 • ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • sporządza indywidualny plan działania – planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji;
 • dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i określonymi celami zawodowymi.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W CELU REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGOpobierz

V. ROLA RODZICÓW

W trakcie zebrań i dni otwartych prowadzone będą rozmowy z rodzicami, które mają na celu m.in. pogłębianie wiedzy na temat obserwacji identyfikacji predyspozycji i zainteresowań własnych dzieci, przygotowanie rodziców do wspierania swoich dzieci w planowaniu kariery oraz w podejmowaniu i zmianach decyzji edukacyjnozawodowych

VI. PODMIOTY, Z KTÓRYMI SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE PRZY REALIZACJI DZIAŁAŃ

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego będą prowadzone we współpracy z pracodawcami, organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi lub innymi organizacjami gospodarczymi, innymi szkołami prowadzącymi kształcenie branżowe, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli lub instytucjami rynku pracy.

W poprzednim roku szkolnym były to: ZUS, Warszawski Instytut Bankowości Urząd Skarbowy.

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy wznowić i poszerzyć kontakty z poprzednich lat szkolnych.

Program  zatwierdzony przez Dyrektora ZSLiE nr 1, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.