Doradztwo zawodowe

Program realizacji doradztwa zawodowego,
uwzględniający wewnątrzszkolny system
doradztwa zawodowego na rok szkolny 2020/2021

I. PODSTAWY PRAWNE

Program oparty jest na:  USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) ogłoszono dnia 22 maja 2020 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

W myśl rozporządzenia doradcy zawodowi, psycholog i pedagodzy oraz wszyscy nauczyciele realizują doradztwo zawodowe przez prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. Planując działania związane z doradztwem, mamy na uwadze to, że uczniowie technikum podjęli już pewnie decyzje edukacyjno-zawodowe i potrzebują wsparcia w weryfikacji tych decyzji i dokonywaniu kolejnych wyborów.

III. WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

Doradztwo zawodowe jest realizowane:

 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie,
 • na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego,
 • na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem
 • w trakcie spotkań indywidualnych z pedagogiem lub psychologiem szkolnym
 • w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców
 • w trakcie wycieczek szkolnych
 • w ramach targów ofert pracy
 • w trakcie spotkań z przedstawicielami zawodów

IV. CELE SZCZEGÓLOWE PROGRAMU NA PODSTAWIE ZAŁ. NR 6 DO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA TECHNIKÓW

 1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

 • sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”);
 • ustala obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego;
 • określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
 • rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej,
 • określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową.
 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

 • analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych;
 • określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazę stanowią jego kwalifikacje, z uwzględnieniem zawodów przyszłości i zapotrzebowania rynku pracy;
 • porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w obszarze, w którym się kształci, oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika;
 • konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy;
 • określa znaczenie i wskazuje możliwości odbycia stażu zawodowego lub zdobycia zatrudnienia z wykorzystaniem dostępnych form aktywizacji zawodowej;
 • sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców;
 • przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej;
 • charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.
 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;
 • analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji;
 • określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym;
 • analizuje możliwości kontynuowania nauki.
 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

 • ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • sporządza indywidualny plan działania – planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji;
 • dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i określonymi celami zawodowymi.

ZOBACZ SZEGÓŁOWĄ TABELĘpobierz

 

V. ROLA RODZICÓW

W trakcie zebrań i dni otwartych prowadzone będą rozmowy z rodzicami, które mają na celu m.in. pogłębianie wiedzy na temat obserwacji identyfikacji predyspozycji i zainteresowań własnych dzieci, przygotowanie rodziców do wspierania swoich dzieci w planowaniu kariery oraz w podejmowaniu i zmianach decyzji edukacyjnozawodowych

VI. PODMIOTY, Z KTÓRYMI SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE PRZY REALIZACJI DZIAŁAŃ

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego będą prowadzone we współpracy pracodawcami, organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi lub innymi organizacjami gospodarczymi, innymi szkołami prowadzącymi kształcenie branżowe, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli lub instytucjami rynku pracy.

W poprzednim roku szkolnym były to: ZUS, SGGW, GPW, CH Arkadia, Leroy-Marlin, Fabryka Czekolady E. Wedel, Polskie Radio, Urząd Skarbowy.

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy podobne wyjścia dla klas pierwszych.

Program  zatwierdzony przez Dyrektora ZSLiE nr 1, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.