Egzamin maturalny

Uwaga tegoroczni maturzyści

Egzamin maturalny pisemny

W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej.

W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami

Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu ( wzór oświadczenia poniżej).

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

Egzamin z informatyki

W przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły).

Wynik egzaminu maturalnego

Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych.

Harmonogram egzaminów

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Termin odebrania świadectw

Do 11 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego. Do tego samego dnia, 11 sierpnia absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Egzamin maturalny 2019/2020

Tegoroczny maturzysto :

 • Musisz przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Przedmiotami obowiązkowymi są język polski, matematyka i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski – ten, sam, który zdajesz w części ustnej).
 • Musisz przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
 • Musisz przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
 • Obowiązkowo musisz zdać egzamin pisemny z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
 • Oprócz tego możesz podejść do egzaminów pisemnych z jeszcze pięciu innych przedmiotów dodatkowych, czyli w sumie możesz maksymalnie zdawać sześć egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?

 • Do 30 września 2019 r. uczeń składa wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do wicedyrektora szkoły pok. 159 (załącznik 1a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020   – plik „załączniki”).
 • Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2019/2020 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – może je zgłosić do 7 lutego 2020 r. w ostatecznej deklaracji.

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • chorym lub niesprawnym czasowo
 • posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 • którzy w roku szkolnym 2019/2020 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
 • trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • zaburzenia komunikacji językowej
 • sytuację kryzysową lub traumatyczną
 • o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(cudzoziemiec), którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎ Pozostałe informacje na temat egzaminu maturalnego 2019/2020  można znaleźć na stronie internetowej CKE