Egzamin maturalny

Egzamin maturalny 2021/2022

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2022 r. składa się wyłącznie z części pisemnej, z zastrzeżeniem osób które:

 1. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązane są przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
 2. zobowiązane są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Maturzysto:

 • musisz przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Przedmiotami obowiązkowymi są język polski, matematyka i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski),
 • musisz przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
 • możesz ponadto przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym,
 • wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczasz, ani od przedmiotów, których uczysz się / uczyłeś się w tej szkole.

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?

 • do 30 września 2021 r. uczeń składa wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do wicedyrektora szkoły pok. 159 (załącznik 1a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022  – plik „załączniki”),
 • jeżeli w trakcie pierwszego półrocza roku szkolnego 2021/2022 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – może je zgłosić do 7 lutego 2022 r. w ostatecznej deklaracji.

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność,
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • posiadającym zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,
 • posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • którzy w roku szkolnym 2021/2022 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
 • rudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
 • zaburzenia komunikacji językowej,
 • sytuację kryzysową lub traumatyczną

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎ Pozostałe informacje na temat egzaminu maturalnego 2021/2022 można znaleźć na stronie internetowej CKE

Egzamin maturalny – zobacz prezentację