Egzamin maturalny

Egzamin maturalny 2020/2021


Aneksy do informatora o egzaminie maturalnym w 2021 roku opublikowane przez CKE – pobierz

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w„Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021–AKTUALIZACJA – pobierz


Prezentacja matura 2021 – pobierz

Tegoroczny maturzysto :

 • Musisz przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Przedmiotami obowiązkowymi są język polski, matematyka i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski – ten, sam, który zdajesz w części ustnej).
 • Musisz przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
 • Musisz przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
 • Obowiązkowo musisz zdać egzamin pisemny z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
 • Oprócz tego możesz podejść do egzaminów pisemnych z jeszcze pięciu innych przedmiotów dodatkowych, czyli w sumie możesz maksymalnie zdawać sześć egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego?

 • Do 30 września 2020 r. uczeń składa wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do wicedyrektora szkoły pok. 159 (załącznik 1a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021   – plik „załączniki”).
 • Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2020/2021 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – może je zgłosić do 7 lutego 2021 r. w ostatecznej deklaracji.

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • posiadającym zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
 • posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • którzy w roku szkolnym 2020/2021 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
 • trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • zaburzenia komunikacji językowej
 • sytuację kryzysową lub traumatyczną
 • o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(cudzoziemiec), którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎ Pozostałe informacje na temat egzaminu maturalnego 2020/2021 można znaleźć na stronie internetowej CKE