Zawody


CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH:

 • Technik rachunkowości 431103

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonania zadań zawodowych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
 • sporządzania dokumentacji kadrowej
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego
 • organizowana rachunkowości jednostek organizacyjnych
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników
 • wyceniania składników aktywów i pasywów
 • ustalania wyniku finansowego
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych
 • prowadzenia analizy finansowej
Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej
Nazwa kwalifikacji  
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Zdawana po 3 klasie
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości Zdawana w połowie 5 klasy

 Technik ekonomista 331403

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności;
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;
 • sporządzania biznesplanu;
 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

TECHNIK EKONOMISTA 331403

Kształcenie według postawy programowej z 2019r.

W zawodzie technik ekonomista wyodrębnimy dwie kwalifikacje

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej
Nazwa kwalifikacji  
EKA.04 Prowadzenie dokumentacji
w jednostce organizacyjnej
Zdawana po 2 lub 3 klasie
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Zdawana w połowie 4 lub 5 klasy

 Kształcenie według postawy programowej z 2017r.

W zawodzie technik ekonomista wyodrębnimy dwie kwalifikacje

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej
Nazwa kwalifikacji  
AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Zdawana po 2 klasie
AU.36 Prowadzenie rachunkowości Zdawana w połowie 4 klasy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obliczania podatków;
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • prowadzenia rachunkowości;
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Kształcenie według postawy programowej z 2012r.

W zawodzie technik ekonomista wyodrębnimy dwie kwalifikacje

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej
Nazwa kwalifikacji  
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Zdawana po 2 klasie
A.36 Prowadzenie rachunkowości Zdawana po 4 klasie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obliczania podatków;
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • prowadzenia rachunkowości;
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 •  Technik logistyk 333107

Kształcenie według postawy programowej z 2019r.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów;
 • obsługiwania programów magazynowych;
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;
 • planowania procesów transportowych;
 • organizowania procesów transportowych.

W zawodzie technik logistyk wyodrębnimy dwie kwalifikacje

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej
Nazwa kwalifikacji  
SPL.01 Obsługa magazynów Zdawana po 3 klasie
SPL.04 Organizacja transportu Zdawana w połowie 5 klasy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
 • przechowywania towarów;
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

TECHNIK LOGISTYK 333107

Kształcenie według postawy programowej z 2017r.

W zawodzie technik logistyk wyodrębnimy dwie kwalifikacje

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej
Nazwa kwalifikacji  
AU.22 Obsługa magazynów Zdawana po 2 klasie
AU.32 Organizacja transportu Zdawana w połowie 4 klasy

Kształcenie według postawy programowej z 2012r.

W zawodzie technik logistyk wyodrębnimy trzy kwalifikacje

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej
Nazwa kwalifikacji  
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji
w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Zdawana po 2 klasie
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Zdawana po 3 klasie
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i  informacji
w jednostkach organizacyjnych
Zdawana w połowie 4 klasy

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA, CENIONE PREDYSPOZYCJE.

 • Technik ekonomista 331403

Osoby posiadające kwalifikacje w zawodzie technika ekonomisty mają ułatwione zadanie utworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Alternatywnie mogą znaleźć zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Są osobami cenionymi na rynku pracy ze względu na samodzielne rozwiązywanie problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Technicy ekonomiści są przygotowani do posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną i komunikacyjną, znają obsługę programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazuje, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów średniego szczebla w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

Predyspozycje cenione w tym zawodzie to: odpowiedzialność, skrupulatność, koncentracja, analityczne myślenie, umiejętność współpracy, umiejętność podejmowania decyzji.


 • Technik logistyk 333107

Osoby posiadające kwalifikacje w zawodzie technik logistyk znajdą zatrudnienie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki, a zwłaszcza w sektorze handlowym, usługowym, spedycyjnym i produkcyjnym. Logistyk może pracować m.in. w charakterze specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu, specjalisty ds. gospodarki magazynowej, specjalisty ds. planowania produkcji, etc.

W zawodzie logistyka niesłychanie ważna jest znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym. Ceni się zwłaszcza znajomość nowożytnych języków obcych, takich jak: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski.

Oprócz określonych zdolności językowych i wiedzy teoretycznej logistyk musi posiadać odpowiednie predyspozycje.
W tym zawodzie niesłychanie ważna jest zdolność koncentracji, analitycznego myślenia, umiejętność pracy w grupie
i samodzielne działanie, umiejętność pracy pod presją.


 • Technik rachunkowości 431103

Osoby posiadające kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. Są cenione ze względu na wysokie umiejętności, i szeroki zakres wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, systemu podatkowego oraz umiejętności analizowania zachodzących zmian w procesie gospodarowania. Do najczęściej powierzanych im zadań należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

W trakcie wykonywania zadań na różnych stanowiskach mogą wykonywać czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, prowadzenie różnych ewidencji ilościowo-wartościowych, rozliczanie transakcji, prowadzenie ewidencji podatkowej, prowadzenie ewidencji rachunkowej, obliczanie podatków, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków. W powyższych pracach nieodzowne staje się stosowanie urządzeń techniki biurowej oraz aplikacji komputerowych.

Obecnie wiele podmiotów na rynku krajowym współpracuje z podmiotami rynku europejskiego, a także globalnego. Uwzględniając te czynniki ważne są kompetencje związane z posługiwaniem się językiem obcym zawodowym.

Należy też zaznaczyć, że zawód technik rachunkowości łączy się z dużą odpowiedzialnością oraz wysokimi wymaganiami w zakresie jakości wykonywania zadań. Szczególnego znaczenia nabiera to w małych jednostkach i biurach rachunkowych, w których często zadania całej komórki księgowo-finansowej powierza się jednej osobie. Zawód ten wymaga ciągłego doskonalenia głównie w zakresie zmieniających się aktów i norm prawnych wykorzystywanych w trakcie wykonywanych zadań zawodowych.

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie prac biurowych zawód technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i masowym, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia absolwentów w tym zawodzie. Ponadto absolwent technikum rachunkowości jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności. Zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami technika rachunkowości jest bardzo duże.


Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający tytuł zawodowy technika z suplementem w jednym z języków Unii Europejskiej.