Pomoc psychologiczno-pedagogiczna


Pedagog szkolny.
mgr ANNA OSTROWSKA, pok.159 p.I

Środa: 8:30 – 15:30

KONTAKT: tel. 22 831 16 83; 22 831 54 51 (wew. 206)

Kontakt elektroniczny – przez dziennik VULCAN

Pedagog jest również obecny podczas wszystkich zebrań oraz  dni otwartych, a także w innych godzinach niż podane powyżej po uprzednim umówieniu się.


Pedagog szkolny / doradca zawodowy pok. 204 p. II
mgr MAŁGORZATA SANOK – SCHMIDT

 • Poniedziałek  8.00 – 14.30
 • Wtorek 8.00 – 14.30
 • Środa 9.50 – 15.50
 • Czwartek 8.00 – 14.00
 • Piątek 8.45 – 12.45

Telefon kontaktowy 228311683; 228315451 (wew. 301)

Kontakt elektroniczny – przez dziennik VULCAN.

Pedagog jest również obecny podczas wszystkich zebrań oraz  dni otwartych, a także w innych godzinach niż podane powyżej po uprzednim umówieniu się.


Psycholog szkolny pok. 10 budynek A parter
mgr MARTA MICHAŁOWSKA

 • Poniedziałek 9.30 – 14.30
 • Wtorek 8.55 – 13.25
 • Środa  8.55 – 15.25
 • Czwartek 8.55 – 14.25
 • Piątek 8.55 – 14.25

Telefon kontaktowy 228311683; 228315451 (wew. 305)

Kontakt elektroniczny – przez dziennik VULCAN.

Psycholog jest również obecny podczas wszystkich zebrań oraz  dni otwartych, a także w innych godzinach niż podane powyżej po uprzednim umówieniu się.


Pedagog specjalny

mgr Wioletta Sokołowska, pokój 11 budynek A

 • piątek  8.00 – 12.00

Pedagog specjalny

mgr Michalina Ziątek, pokój 11 budynek A

 • Poniedziałek 10.50 – 15.50
 • Wtorek 8.00 – 11.30
 • Środa  8.00 – 11.35
 • Czwartek 8.00 – 11.30
 • Piątek 8.00 – 14.25

Rejonowa przychodnia psychologiczno-pedagogiczna Nr 12

Dla uczniów naszej szkoły
Ul. Dzielna 1a, 00-162 Warszawa
Tel fax. 636 66 99 lub 636 91 99

Kontakt elektroniczny – sekretariat@ppp12.waw.pl

SZKOŁĄ OPIEKUJE SIĘ PSYCHOLOG:
Psycholog ALEKSANDRA SZYGENDOWSKA

 • Poniedziałek:    08:00 – 14:00
 • Wtorek:      14:00 – 19:00
 • Środa:        08:00 – 13:00
 • Czwartek:    teren
 • Piątek:        ——–

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna nr 12 ul. Dzika 1a. Placówka działaja bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówka ta wspiera także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

W tym okresie poradnia oferuje pomoc  psychologiczno-pedagogiczną w swoich stałych godzinach pracy:

poniedziałek – czwartek 8.00 – 19.00
piątek 8.00 – 18.00
sobota 9.00 – 14.00.
Szczegółowe informacje o możliwych formach wsparcia i pomocy można uzyskać pod numerem telefonu
22636-66-99
22636-91-99
oraz na stronie internetowej
www.ppp12.waw.pl

 

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Do korzystania z poradni on-line zachęcamy w szczególności:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • placówki doskonalenia nauczycieli,
 • instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,
 • instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,
 • instytucje wymiaru sprawiedliwości,
 • inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.

Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej.

Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online

Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.


Poradniki dla rodziców

Ku własnym zasobom – jak wspierać siebie i innych – pobierz

Jak przetrwać piekielny tydzień – pobierz

 


Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023-2024 – dotyczy szkół ponadpodstawowych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. poz. 1046) w roku szkolnym 2023/2024 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do:

 1. branżowej szkoły I stopnia,
 2. branżowej szkoły II stopnia,
 3. liceum ogólnokształcącego,
 4. technikum,
 5. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego przysługuje uczniom uczęszczającym do:

 1. branżowej szkoły I stopnia,
 2. branżowej szkoły II stopnia,
 3. technikum.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 7 września 2023 r. – pobierz

Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024, wraz z instrukcją wypełniania w załączniku.

Jednocześnie przypominamy, że administratorem danych osobowych przekazywanych we wniosku ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dyrektor szkoły, który powinien na etapie pozyskania danych spełnić obowiązek informacyjny o ich przetwarzaniu.