Rekrutacja 2021/2022

od 23 lipca od 9.00 do 30 lipca do 15.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także kwestionariusza szkolnego (do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja) wraz z trzema zdjęciami legitymacyjnym.

Uwaga: W przypadku niezłożenia w/w dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

2 sierpnia o 12.00 zostaną opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych na tablicy przed sekretariatem uczniowskim.