Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Rządowy program pomocy uczniom niepelnosprawnym

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023-2024 – dotyczy szkół ponadpodstawowych

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. poz. 1046) w roku szkolnym 2023/2024 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do:

 1. branżowej szkoły I stopnia,
 2. branżowej szkoły II stopnia,
 3. liceum ogólnokształcącego,
 4. technikum,
 5. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego przysługuje uczniom uczęszczającym do:

 1. branżowej szkoły I stopnia,
 2. branżowej szkoły II stopnia,
 3. technikum.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 7 września 2023 r. – pobierz

Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024, wraz z instrukcją wypełniania w załączniku.

Jednocześnie przypominamy, że administratorem danych osobowych przekazywanych we wniosku ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dyrektor szkoły, który powinien na etapie pozyskania danych spełnić obowiązek informacyjny o ich przetwarzaniu.